FAKTI PAR PRODUKTIEM
IAL – standarti un sertifikācija

Eiropas regula par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem

Individuālie aizsardzības līdzekļi ir izstrādāti, lai pasargātu valkātāju no veselībai un/vai drošībai radītajiem riskiem. Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstu tirgos drīkst pārdot tikai tādus IAL, kuri atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL).

Saskaņā ar IAL direktīvu ražotājs ir atbildīgs par to, lai tirgū ieviestais produkts atbilstu tiesisko aktu prasībām. Tiesību aktu prasības ir iestrādātas standartos, kuri savukārt nosaka faktiskās prasības katram konkrētajam individuālās aizsardzības līdzekļa veidam. Prasības attiecas uz aizsardzības rādītājiem, drošu lietošanu, marķējumu un tehnisko dokumentāciju.

Visiem IAL, kuri tiek tirgoti ES un EEZ tirgos, jābūt marķētiem ar CE zīmi.

Saskaņā ar tiesību aktiem individuālie aizsardzības līdzekļi ir klasificēti trīs kategorijās:

I kategorija – vienkārša dizaina aizsardzības līdzekļi, kuru aizsardzības līmeni lietotājs var novērtēt. Blåkläder produkti: ūdensnecaurlaidīgs apģērbs.

II kategorija – aizsardzības līdzekļi, kas nav ne vienkārši, ne sarežģīti, un kas pasargā no vidēja līmeņa riskiem. Blåkläder produkti: paaugstinātas redzamības apģērbi, drošības apavi, aizsargcimdi un ceļu sargi.

III kategorija – sarežģīta dizaina aizsardzības līdzekļi, kas lietotāju pasargā no riskiem ar ļoti nopietnām sekām vai riskiem, kas rada neatgriezenisku kaitējumu veselībai, kura tūlītējo ietekmi lietotājs nevar paredzēt. Blåkläder produktu piemēri: apģērbi, kas aizsargā no elektriskā loka izraisītas termiskas bīstamības.

*Jaunā regula (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL) stājās spēkā 2018. gada 21. aprīlī.

Pārejas periodā līdz 2019. gada 21. aprīlim spēkā bija gan vecais, gan jaunais regulējums, un pēc šī perioda spēkā stājās jaunā regula, atceļot veco IAL direktīvu. Saskaņā ar IAL direktīvu sertificētos produktus joprojām atļauts pārdot un lietot pat pēc 2019. gada 21. aprīļa.


IAL STANDARTI

Lai pārbaudītu, vai IAL nodrošina pietiekamu aizsardzību un var tikt laisti Eiropas tirgū, tiek izmantoti standarti, kas nosaka testēšanas metodes un citas prasības. Šie standarti izstrādāti sadarbībā ar nacionālajām komitejām, kuru darbību koordinē viena centrāla organizācija. Eiropas galvenā standartizācijas organizācija ir Comité Européen de Normalisation (CEN) (Eiropas Standartizācijas komiteja). Standartiem, kurus izstrādājusi vai kuri ietverti CEN, nosaukuma sākumā tiek likts prefikss “EN”. Ir arī citas standartizācijas organizācija, piemēram, Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO). Standartiem, kurus izstrādājusi ISO un kuri pēc tam pieņemti kā Eiropas standarti, nosaukuma sākumā tiek likts prefikss “EN ISO”.

Individuālās aizsardzības līdzekļi tiek marķēti ar mērķi norādīt, kurš standarts tika izmantots, lai parādītu produktu aizsardzības rādītājus. Uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem tiek izmantotas arī piktogrammas, kas sniedz vizuālo informāciju par līdzekļa sniegtās aizsardzības veidu. Ja pastāv atšķirīgi aizsardzības līmeņi pret bīstamību, līdzekļu marķējums norāda, kāda līmeņa aizsardzību tas sniedz.

(standartu/piktogrammu piemēri)

I kategorijas individuālos aizsardzības līdzekļus var pārbaudīt, izmantojot standartus, bet tos nav jāsertificē trešajai pusei. Taču II un III kategorijas individuālos aizsardzības līdzekļus ir jāsertificē trešajai pusei. II un III kategorijas produktus pārbauda un apstiprina akreditēta testēšanas institūcija, tā sauktā “reģistrētā organizācija”, un izsniedz ES tipa pārbaudes sertifikātu. Turklāt III kategorijas produktiem jāveic ikgadējs ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanas audits.

Visiem IAL jābūt pareizi marķētiem, tos jāpiegādā kopā ar lietotāja pamācību, un tiem jābūt CE zīmei.

IAL ražotājam jānodrošina, ka tirgū ieviestie produkti atbilst attiecīgajām prasībām. Tas tiek paveikts, izdodot atbilstības sertifikātu visiem individuālās aizsardzības līdzekļiem. Atbilstības sertifikāts ir juridiski saistošs dokuments, kuru ražotājam var lūgt iesniegt, lai apliecinātu, ka individuālās aizsardzības līdzekļi atbilst visām saistītajām juridiskajām prasībām.

Telephone (EE, ENG):
+372 52 73 961
Telephone (LV, RU):
+371 26338224

Blaklader galvenais birojs

Laki 30

12915 Tallinn

Opening hours

Pirmdiena – Piektdiena 08:00 - 17:00

Adreses apmeklējums

Laki 30

12915 Tallinn

© 2024 BLÅKLÄDER AB. Visas tiesības aizsargātas.